Ochrana osobných údajov poučenie

Cestovná agentúra HELLAS TRAVEL, s.r.o. , IČO: 36 246 115,  so sídlom Janka Kráľa 739, 905 01 Senica je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov) tak vystupuje prevažne v pozícii sprostredkovateľa.

Obstaranie zájazdu

Pre potreby rezervácie zájazdu, vyhotovenia zmluvy o obstaraní zájazdu a ostatných potrebných dokladov súvisiacich s obstaraním zájazdu HELLAS TRAVEL, s.r.o. získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje:  titul, meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto),dátum narodenia, telefón, e-mail, vlastnoručný podpis...

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta, spolucestujúceho alebo potenciálneho záujemcu). Pre účely zákona o ochrane osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Osobné údaje sú následne poskytnuté príslušnému organizátorovi zájazdu – cestovnej kancelárii, z dôvodu plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu ako aj vystavenia ostatných dokladov v zmysle všeobecných obchodných podmienok príslušnej cestovnej kancelárie.

 

Cestovné poistenie, je súčasťou zájazdu alebo môže byť sprostredkované prostredníctvom CA.

CA v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovanie cestovného poistenia. Z tohto dôvodu spolupracuje s poisťovňami, ktoré sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov.  Pre potreby identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv ako aj pre ostatné účely v zmysle zákona 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak spoločnosť HELLAS TRAVEL, s.r.o. získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti... Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané za účelom uzavretia zmluvného vzťahu.

Účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb ako aj a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), z tohto dôvodu je tak spracúvanie uvedených osobných údajov dotknutých osôb pre potreby uzatvorenia a plnenia zmluvy nevyhnutné (§10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov).

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže žiadosť podať osobne v priestoroch spoločnosti HELLAS TRAVEL, s.r.o.   alebo písomne na adrese HELLAS TRAVEL, s.r.o. Janka Kráľa 739, 905 01.

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.